Stadgar

STADGAR FÖR
FÖRENINGEN NK-VILLANS VÄNNER


    §1 Föreningens namn och ort
    NK-villans Vänner är en ideell förening med säte i Nyköping.

§2 Föreningens syfte och verksamhet
NK-villan är ritad av arkitekt Ferdinand Boberg som utställningspaviljong för Nordiska Kompaniet (NK) vid Konst- och industrimässan i Norrköping 1906. Efter utställningen uppfördes villan i Nyköping och skänktes till de anställda vid NK:s verkstäder. NK-villan blev en mycket uppskattad samlingspunkt för personalens aktiviteter på fritiden.
NK-villan har stort kulturhistoriskt värde och utgör en väsentlig del av Nyköpings industrihistoriska arv. NK-villans Vänner har till syfte att bevara NK-villan som ett levande inslag i Nyköpings kulturliv med arrangemang och aktiviteter som vänder sig till besökare i alla åldrar.
NK-villans vänner har demokratiska principer som grund och är partipolitiskt obunden.

§3 Medlemmar och medlemsavgift
Föreningen består av årsmedlemmar som kan vara privatpersoner, familjer, föreningar, och företag, som vill verka för att uppfylla föreningens syfte.
Medlemsavgiften fastställs vid föreningsstämman.

§4 Medlemsregister
Föreningen äger rätt att spara uppgifter om medlemmarnas adressuppgifter i dataregister för att underlätta administration, information mm. Uppgifterna får endast användas till ordinarie klubbverksamhet och registret skall föras av föreningens registeransvarige.

§5 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om sju ledamöter samt två suppleanter valda av föreningsstämman. Ordförande utses av föreningsstämman och väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år, men första gången väljs tre ledamöter endast för ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen har arbetsgivaransvar för personal som anställs för att utföra arbete åt föreningen.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst. Firmatecknare är ordföranden och kassör tillsammans eller var för sig. Kassören tecknar ensam konton i bank och post.

Styrelsen äger rätt att, för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst fyra ledamöter begär det. Det åligger styrelsen att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi och att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen.

§6 Kallelse och protokoll
Till styrelsens ordinarie möten ska kallelse med dagordning skickas ut senast sju dagar före sammanträde. Protokoll ska sändas till ledamöterna inom en vecka. För behandling av brådskande ärenden kan styrelsen sammanträda via mail eller per telefon. Vid samtliga styrelsemöten ska protokoll föras.

§7 Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår.

§8 Revision
Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer som tillsammans med en revisorssuppleant utses av ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år. Revisorerna ska alltid äga tillgång till föreningens räkenskaper och protokoll. Styrelsens årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda senast 1 mars.

§9 Valberedning
Föreningsstämman väljer valberedning med tre ledamöter eller fler som förbereder val av styrelseledamöter och revisorer. Ledamöter i valberedningen får inte tillhöra styrelsen. En av ledamöterna i valberedningen utses till sammankallande.

§10 Möten
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före mars månads utgång. Kallelse till denna ska nå föreningens medlemmar senast två veckor före mötesdagen.
Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen senast en vecka före mötesdagen.
Extra föreningsstämma kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt, eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar gör en skriftlig framställan om detta till styrelsen. Extra föreningsstämma får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelsen till mötet.

§11 Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och vid detta skall förekomma:
1.Val av ordförande för stämman
2.Val av sekreterare för stämman

3.Fråga om stämman varit stadgeenligt utlyst
4.Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet samt vara rösträknare
5.Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
6.Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Förslag till verksamhetsplan och budget
9. Behandling av styrelsens förslag eller inkomna motioner
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av revisorer och revisorssuppleant
12. Val av tre ledamöter eller fler i valberedning
13. Fastställande av medlemsavgifter

§12 Rösträtt
Beslut tas antingen med acklamation eller, om någon närvarande så begär,
med omröstning. Varje enskild medlem eller familj har en röst. Föreningar och företag får utse ombud som har rösträtt (övriga medlemmar i föreningarna eller andra företrädare för företagen har endast yttranderätt). Föreningar och
företag med upp till 100 medlemmar eller anställda har en röst. Högre antal ger rätt till två röstberättigade ombud.

§13 Uteslutning
Uteslutning ur föreningen kan ske om medlem anses ha motarbetat föreningens verksamhet och syfte eller uppenbarligen har skadat föreningens intressen. Medlemmen ska få möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, som ska omfatta en tidrymd av minst fem dagar. Skälen för uteslutningen ska anges och styrelsens beslut ska delges den uteslutne inom fem dagar efter beslutet.

§14 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande föreningsstämmor varav det ena ska vara ordinarie. För beslutets giltighet behövs minst två tredjedelars majoritet av samtliga närvarande medlemmar.

§15 Upplösning
Endast föreningens styrelse kan till föreningsstämma föreslå att föreningen upplöses. Beslut om upplösning måste tas vid två på varandra följande föreningsstämmor varav det ena ska vara ordinarie och med minst ¾ av de närvarandes röster. Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar och likvida medel disponeras så som av sista föreningsstämman eller medlemsmötet beslutas.

Stadgar antagna vid extra föreningsstämma 2016-06-20